Warunki świadczenia usług

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sklep.hartmann-tresore.pl/  prowadzony jest przez Sklep jest prowadzony przez Hartmann Tresore Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa, NIP 526-26-08-969, REGON 017471290, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 93229 przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy KRS. E-mail: kontakt@sklep.hartmann-tresore.pl , tel. 22 850 40 45, dalej jako Sprzedawca lub Sprzedający.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją sprzedaży jest Sprzedawca. Szczegóły dot. przetwarzania danych osobowych wskazane są w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sprzedawcy. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla zwarcia i wykonania umowy sprzedaży. Vide: polityka prywatności

1.3. Definicje:

1.1.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.1.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.1.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – jest to Usługa Elektroniczna, polegająca na wypełnieniu formularza dostępnego w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.1.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.1.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.1.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.1.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia korzystającym z niej Kupującym automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy treści newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach Sprzedającego.

1.1.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

1.1.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.1.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://sklep.hartmann-tresore.pl/

1.1.11. SPRZEDAWCA: Hartmann Tresore Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa, NIP 526-26-08-969, REGON 017471290, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 93229 przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy KRS. E-mail: bok@sklep.hartmann-tresore.pl , tel. 22 850 40 45

1.1.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.1.14. KUPUJĄCY– (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (b) osoba prawna; albo (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.1.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.1.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Kupującego – (a) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (b) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.1.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sklep.hartmann-tresore.pl lub adres pocztowy.

2.1.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Kupującego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego następujących kroków – (a) wypełnienie Formularza Zamówienia i (b) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup”.

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, jest jednorazowa i kończy się z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zakończenia składania Zamówienia przez Kupującego.

2.1.5. Newsletter – korzystanie z tej usługi następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane wersje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Kupujący zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.6. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący  ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklep.hartmann-tresore.pl

2.1.7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca (a) urządzenie z dostępem do Internetu; (b) dostęp do poczty elektronicznej; (c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.1.8. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, do poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich, do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, nie wprowadzać treści o charakterze bezprawnym.

2.2. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.

  1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu na stronie Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki (brutto). O łącznej i końcowej cenie wraz z podatkami wraz z kosztem dostawy Kupujący jest informowany na stronach w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

Dostawa obejmuje dostarczenie pod budynek, pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia i nie obejmuje kosztów wniesienia i montażu. Możliwość i koszty wniesienia oraz montażu ustalane są indywidualnie droga telefoniczną lub poczta elektroniczną.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (b) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.b. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.